Blog

Ma Kết

Ma Kết vốn dĩ quá nghiêm túc. Bởi vậy thường khó gần ngay những lần đầu tiên. Ma Kết cũng không hay…