Blog

Nấu ăn

Qua 8/3 rồi, nhưng cũng viết vài dòng. Bàn chuyện nấu ăn chút nha. Mình chưa từng được học qua bất kì…