Blog

Đẹp, và cao quý.

Đẹp Nói về cái đẹp, thì không có thước đo nào gọi là chuẩn mực cả. Phụ nữ phương Đông hay thích…