Blog

Nghề Account P2

P1 mình đã nói về nghề Account với khái niệm Account không phải là bồ câu đưa thư. Đến P2 này thì…